ติดต่อศูนย์บริการวิชาการฯ

ติดต่อศูนย์บริการวิชาการฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-2880


ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ

คุณนลินี บุญยะโรจน์

ต่อ 333

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้จัดการส่วนบริการวิชาการและวิจัย 1

  • งานแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ งานการตลาดและการเงิน และงานหลักสูตร อบรมและการประชุม

คุณนรีภรณ์ จงพีรเดชานนท์

ต่อ 111

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้จัดการส่วนบริการวิชาการและวิจัย 2

  • งานไอทีและโลจิสติกส์ งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข งานออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

คุณยุวดี โห้สงวน

ต่อ 222

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้จัดการส่วนงานคลัสเตอร์วิจัยและโครงการพิเศษ

คุณเอกจิตรา ฤกษ์รัตน์

ต่อ 444

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน

คุณต่อศักดิ์ พฤกษะริตานนท์

ต่อ 555

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

คุณรัชดา รัตนศิรินิมิตร

 

 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th