สมัครงาน

Up

สมัครงาน

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในองค์กรของเรา เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมสร้างประโยชน์ตอบแทนสังคมต่อไป
ใบสมัครงาน
 
 
Powered by Phoca Download

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th