รอบรั้วโครงการ

เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลระดับวิชาชีพ และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นและระดับกลาง ให้เป็นผู้นำทางการพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทรสาร 0-2218-2888 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสิรีธร จิระกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08-9141-4016

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th