รอบรั้วโครงการ

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ” รุ่นที่ 1/2560

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ” รุ่นที่ 1/2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการบริหารงานสมัยใหม่เชิงยุทธศาสตร์ของการกำหนดยุทธศาสตร์ การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำงบประมาณและการบริหารโครงการ รวมถึงการประเมินความคุ้มค่าของการดำเนินงานไปใช้ได้จริงในหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop ทั้งนี้ หลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ” ประกอบด้วยหลักสูตรย่อย 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 3 วัน

ดังนี้ หลักสูตรย่อยที่ 1 การจัดทำยุทธศาสตร์ภาครัฐ ที่มุ่งเน้นความรู้และการปฏิบัติการครอบคลุมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2560 และหลักสูตรย่อยที่ 2 การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมุ่งเน้นการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามแผนที่กำหนดไว้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถส่งใบลงทะเบียนพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสาร 0-2218-2888 ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2560 และสามารถสำรองที่นั่ง พร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรนิษฐ์ ขุนเปีย งานหลักสูตร อบรมและการประชุม ส่วนบริการวิชาการและวิจัย 1 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 0-2218-2880 ต่อ 132

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th