รอบรั้วโครงการ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ “มหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560” (SETA 2017)

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านพลังงานและเทคโนโลยีระดับภูมิภาคเอเชียในงาน “มหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560 หรือ Sustainable Energy & Technology Asia (SETA 2017)” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ

โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในภูมิภาคเอเชียใน 4 หัวข้อหลัก คือ นโยบายและแผนด้านพลังงานที่ยั่งยืน (Sustainable energy policy and planning) การบริหารการขนส่งเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green transport and logistics) การผลิตพลังงานไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ (Low-carbon electricity generation) เมืองอัจฉริยะและโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Smart cities and green industry) ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ www.seta.asia

Download Attachments: SETA brochure SETA PROSPECTUS

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th