รอบรั้วโครงการ

พิธีมอบวุฒิบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ REGIONAL TRADE POLICY COURSE FOR ASIA AND PACIFIC 2016 (RTPC 2016)

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization (WTO)) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for Trade and Development (ITD)) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติและศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific 2016 (RTPC 2016) ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 25 คน จาก 17 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD Dr. Luanga Mukela Faustin, Head, Asia and Pacific Regional Desk, Institute for Training and Technical Cooperation, WTO และ รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ณ ห้อง 201 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ได้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “องค์การการค้าโลกกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (WTO and Sustainable Development Goals)” โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Yonov Frederick Agah, Deputy DirectorGeneral of WTO เป็นองค์ปาฐก ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการฯให้เกียรติเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ RTPC 2016 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ระดับต้นที่ดูแลรับผิดชอบด้านการค้าและการพาณิชย์ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับนโยบายด้านการค้าและการพาณิชย์ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในแต่ละประเทศต่อไป

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th