รอบรั้วโครงการ

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน” รุ่นที่ 2

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน” รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีในตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนกรณีศึกษาคดีสถาบันการเงินและคดีหลักทรัพย์ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9, 10, 11, 16 และ 17 มีนาคม 2560 รวม 5 วัน ณ โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถส่งใบลงทะเบียนพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ LINE ID: 0818089737 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่6 มีนาคม 2560 และสามารถสำรองที่นั่งด้วยตนเองที่ https://goo.gl/dp4ucC หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตรา แผนวิชิต โทร 081-808-9737

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th