รอบรั้วโครงการ

การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประจำปี 2560

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและพลังงาน (สนพ.) จัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอรับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการฯ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการขอรับทุนฯ พร้อมกับผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากรองศาสตราจารย์ ดร. กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นแม่ข่ายช่วยดูแลโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในแต่ละเครือข่ายพื้นที่ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่มุ่งเป้าในการพัฒนาประเทศด้านพลังงานทดแทน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันเป็นชุดโครงการวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่เดียวกันในด้านพลังงานทดแทน โดยบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยา มีเป้าหมายของการนำไปใช้ได้จริง เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาคกลาง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ภาคกลางและภาคตะวันตก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาคใต้)

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th