รอบรั้วโครงการ

ขอเชิญร่วมงาน CU TALENT MOBILITY

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยส่วนความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและต่างประเทศ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน “CU TALENT MOBILITY” ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 08.00-13.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้นที่ 2 อาคารวิจัยจุฬาฯ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังถึงรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชนต่อไป ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกิติยา จุมปา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-2880 ต่อ 564 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th