รอบรั้วโครงการ

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร “การวางแผน และ การจัดทำผังเมืองรวมของเทศบาลท้องถิ่น”

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับภาควิชาผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การวางแผน และ การจัดทำผังเมืองรวมของเทศบาลท้องถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ และความสามารถด้านการวางแผนพัฒนาเมืองและการวางผังเมืองรวมแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม การฝึกอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 – 16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิจัยจุฬาฯ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.หรือโทรสาร 0–2218-2888 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2560 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเจริญพร ม่วงกูล หรือ คุณเมริสา จุรณะโกเศศ งานหลักสูตร อบรม และการประชุม ส่วนบริการวิชาการและวิจัย 1 โทร 0-2218-2880 ต่อ 114, 133

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th