รอบรั้วโครงการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ”

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนารูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ” ในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติให้เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย โดยการประชุมนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิดา กมลเวชช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อาจารย์กนกพรรณ อยู่ชา อาจารย์ประจำสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมบรรยายถึงความสำคัญของการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ และกระบวนการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ รวมถึงรูปแบบการประเมินในแต่ละช่วงเวลา โดยในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงประเด็น กระบวนการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ตลอดจนแบบการประเมินตั้งแต่ระยะที่ 0 ถึงระยะที่ 2 เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขและออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับใช้สนับสนุนการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติต่อไป

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th