รอบรั้วโครงการ

TEACHING POSITION AVAILABLE

Chulalongkorn - Nonthaburi Project is seeking for efficient and hard working foreign teachers. We have many positions available for teaching English, Mathematics, and Science for this coming semester, May 2017.

For English positions, We are looking for those who got a degree in both primary education and secondary education with the major of English.

For Math and Science positions, we need teachers who got a degree in secondary education with the major of teaching Math and Science.

We also prefer those who have experiences teaching in Thailand. If you do not have such a required degree, but do have other related fields, you are welcome to apply for the positions.

If you are interested, please fill in the application form attached to this announcement, attach all needed documents, and send them to the address below.

  • Chula Unisearch, Chulalongkorn University
  • 254 Research Building (3 rd Floor)
  • Pratumwan Bangkok 10330
  • Tel. 02-218-2880 ext. 131

Download Attachments: Application 2017 Application Form


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th