รอบรั้วโครงการ

“มหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560” (SETA 2017)

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านพลังงานและเทคโนโลยีระดับภูมิภาคเอเชีย “มหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560 หรือ Sustainable Energy & Technology Asia (SETA 2017)” ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ

ทั้งนี้มีการจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าและประสบการณ์ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในภูมิภาคเอเชียใน 4 หัวข้อหลัก คือ นโยบายและแผนด้านพลังงานที่ยั่งยืน (Sustainable energy policy and planning) การบริหารการขนส่งเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green transport and logistics) การผลิตพลังงานไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ (Low-carbon electricity generation) เมืองอัจฉริยะและโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Smart cities and green industry) ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย สุมิตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ภายในงาน SETA 2017 ครั้งนี้ มีผู้แทนจากภาคธุรกิจด้านพลังงาน เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมและชมงานจำนวนกว่า 600 คนในแต่ละวัน

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th