รอบรั้วโครงการ

การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการจัดทำแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการจัดทำแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง โดยได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และศาสตราจารย์ ดร. วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรผังเมืองมหาบัณฑิต (หัวหน้าโครงการ) เป็นผู้กล่าวชี้แจงความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ

พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนผังแม่บทฯ จากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการจัดอภิปรายกลุ่ม 3 ด้าน คือ 1. ด้านผังเมืองและภูมิทัศน์ ผู้ดำเนินรายการอภิปรายกลุ่ม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ธนะแพทย์ จากภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ นิลุบล คล่องเวสสะ จากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. ด้านท่องเที่ยว ชุมชน เศรษฐกิจ ผู้ดำเนินรายการอภิปรายกลุ่ม คือ อาจารย์ ดร. พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ จากภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. ด้านจราจร ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กายภาพ สิ่งแวดล้อม ผู้ดำเนินรายการอภิปรายกลุ่ม คือ อาจารย์ ดร. สิริรัตน์ ศรประสิทธิ์ และอาจารย์ ดร. เปี่ยมสุข สนิท ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อนำข้อสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมเป็นแนวทางในการจัดทำแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ให้ครอบคลุมทุกด้านและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 180 คน

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th