รอบรั้วโครงการ

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินและการลงทุนกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 3

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินและการลงทุนกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบกับธุรกิจสินเชื่อและหลักประกันของสถาบันการเงิน ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะบริการของระบบการชำระเงินและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20, 21, 22, 27 และ 28 เมษายน 2560 รวม 5 วัน ณ โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถส่งใบลงทะเบียนพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ LINE ID: 0818089737 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2560 และสามารถสำรองที่นั่งด้วยตนเองที่ https://goo.gl/dp4ucC หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตรา แผนวิชิต โทร 081 808 9737

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th