รอบรั้วโครงการ

เปิดรับสมัครการอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำแผนที่ด้วย UAV อย่างมีคุณภาพ” รุ่นที่ 4

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสถาปนิก วิศวกร นักภูมิศาสตร์ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำแผนที่ด้วย UAV อย่างมีคุณภาพ” (UAVMapping with Quality) รุ่นที่ 4 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงหลักการทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้นักบิน รวมถึงขั้นตอนการทำงาน ให้สามารถวางแผนงานและประมวลผลข้อมูล UAV ด้วยโปรแกรม Pix4d และ Photoscan Pro ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ โดยผู้เข้าอบรมครบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากการอบรม

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ และติดต่อขอทราบรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ คุณฉันท์หทัย กตัญญ งานออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ส่วนบริการวิชาการและวิจัย 2 ฝ่ายบริหารโครงการ โทร 0 2218 2880 ต่อ 421-424 โทรสาร 0 2218 2895 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมทั้งส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th