รอบรั้วโครงการ

เปิดรับสมัครเข้าอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแผนที่ภาษีฯ”

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำหนดจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแผนที่ภาษี เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการสำเร็จและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2560” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารงานและสามารถนำระบบแผนที่ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยการอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้น 4 รุ่น คือ

  • รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • รุ่นที่ 2 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • รุ่นที่ 3 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2560 ณ แก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.unisearch.chula.ac.th และติดต่อขอทราบรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ คุณนงลักษณ์ สิงหเสมานนท์ และคุณเมริสา จุรณะโกเศศ งานหลักสูตรอบรม และการประชุม ส่วนบริการวิชาการและวิจัย 1 ฝ่ายบริหารโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-2880 ต่อ 131 และ 133

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th