รอบรั้วโครงการ

ขอเชิญร่วมงาน INDUSTRIAL R&D FUND FAIR

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยส่วนงานความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและต่างประเทศ ขอเชิญอาจารย์/บุคลากร/นักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน “Industrial R&D Fund Fair” ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการให้ทุนในการศึกษาวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)-ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทั้งนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ที่ http://goo.gl/forms/puJPKw3t4xftfmJI2 และติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจุฑามาศ สิริรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-2880 ต่อ 563 มือถือ 089-678-5167 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th