รอบรั้วโครงการ

สัมมนา “โอกาสสำคัญเพื่อนำภาคอุตสาหกรรมก้าวสู่ INDUSTRY 4.0”

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “โอกาสสำคัญเพื่อนำภาคอุตสาหกรรมก้าวสู่ Industry 4.0” เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีด้านวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โอกาสนี้ ผู้บริหารของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) และคุณสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการ (กิจการพิเศษ) ให้เกียรติเข้าร่วมสัมมนา

การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงที่มา รายละเอียด และประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามนโยบาย Industry 4.0 และได้รับเกียรติจาก ดร. ขัติยา ไกรกาญจน์ ประธานบริหารสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Roadmap การพัฒนาสู่ Industry 4.0 อุตสาหกรรมไทยต้องปรับตัวอย่างไร” ดร. นฤกมล ภู่ขาว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ “การประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประมวล สุธีจารุวัฒน อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดแนวคิดในเรื่อง “เมื่อโลกมุ่งสู่ Industry 4.0” และ “Industry 4.0 กับบริบทประเทศไทย” ให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 50 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Industry 4.0 รวมถึงโครงการสนับสนุนต่าง ๆ จากภาครัฐ

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th