รอบรั้วโครงการ

สานความร่วมมือจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ (ครั้งที่ 2) โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นพ. พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมลงนามในสัญญาโครงการฯ พร้อมรับฟังเงื่อนไขและขอบเขตงานในการดำเนินโครงการ โดยมี ดร. นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th