INDUSTRIAL R&D FUND FAIR

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “Industrial R&D Fund Fair” ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการให้ทุนในการศึกษาวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

โอกาสนี้ ผู้แทนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ภวสันต์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คุณวรวุฒิ ประสิทธิวุฒิศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการ สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรม คุณสุวรรษา ทองหยู ผู้ประสานงานโครงการคูปองนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ ดร. ทรงพล มั่นคงสุจริต ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ร่วมชี้แจงถึงรายละเอียดและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับทุนจากโครงการของแหล่งทุนต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 90 คน ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และผู้แทนจากบริษัทต่าง ๆ พร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอโจทย์วิจัย ปัญหาที่ต้องการการปรับปรุง รวมถึงคำแนะนำเบื้องต้นจากทางคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยกับภาคเอกชนต่อไป

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th