รอบรั้วโครงการ

ศูนย์บริการวิชาการฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาคปกติเป็นนานาชาติ กับ อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาคปกติเป็นนานาชาติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) ณ ห้องประชุม 401 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการฯ และนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดังกล่าว และมีคณะผู้บริหารจาก อบจ.ภูเก็ต ได้แก่ นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนางสาวเลขา อินทะนะนก หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนารถ ฟักทองพรรณ อาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาคปกติเป็นนานาชาติระหว่างศูนย์บริการวิชาการฯ และ อบจ.ภูเก็ต นี้เป็นความร่วมมือทางด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต และโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษจากประสบการณ์โดยตรงได้เป็นอย่างดีครบทุกด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่อง และนำไปใช้ในการศึกษาหรือประกอบอาชีพได้ ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ เตรียมนักเรียนให้พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งร่วมกันสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและรายงานประเมินผลโครงการในภาพรวม

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th