รอบรั้วโครงการ

พิธีเปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตร “THE PROSPECT” รุ่นที่ 7

เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารย์ วันชัย มีชาติ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำกับดูแลด้านการบริหารงานบุคคล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร “The Prospect” รุ่นที่ 7 และเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย์” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 34 คน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพร้อมที่จะสนับสนุนผู้บริหารระดับสูงในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายและบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นผู้บริหารจัดการ โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร “The Prospect” ตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นปัจจุบัน คือ รุ่นที่ 7 โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความพร้อมของผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการในการทำหน้าที่เป็น “ผู้ช่วย” และ “ผู้ทำการแทน” ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ การอบรมจะมุ่งเน้นในเรื่องการคิด-การนำ-การบริหาร-การสร้างเครือข่าย (Thinking-Leading-Managing-Networking) อย่างมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป ด้วยนวัตกรรมการอบรมแบบผสมผสานอันประกอบด้วย การบรรยาย อภิปราย ปฏิบัติการกลุ่ม การประเมินตนเอง การสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาดูงาน และวิธีการอื่นๆ ที่เสนอแนะโดยผู้เข้ารับการอบรมเอง รวมระยะเวลาการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 101 ชั่วโมง โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 12 กันยายน 2560 ในวันอังคารของทุกสัปดาห์ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th