รอบรั้วโครงการ

บรรยายพิเศษ “ความท้าทายของจุฬาฯ ในอนาคต”

เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “ความท้าทายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอนาคต” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร “The Prospect” รุ่นที่ 7 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันผลักดันมหาวิทยาลัยก้าวไปสู่เป้าหมายและพันธกิจที่กำหนดไว้

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th