ในรั้ว Unisearch

งานครบรอบการสถาปนา 100 ปี คณะวิทยาศาสตร์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารแถบ นีละนิธิ โดยทางคณะฯ ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณหน้าตึกชีววิทยา 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงาน

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th