ในรั้ว Unisearch

งานครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยคณะฯ ได้จัดพิธีถวายการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล พร้อมทั้งจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงาน

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th