ในรั้ว Unisearch

ศูนย์บริการวิชาการฯ บริจาคข้าวสาร

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขานรับนโยบายรัฐ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ด้วยการอุดหนุนซื้อข้าวจากชาวนาผู้ประสบปัญหาจากจังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และนครราชสีมา เพื่อนำไปบริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โรงเรียนแม่ปะน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รวมทั้งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th