ในรั้ว Unisearch

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร วันปีใหม่ไทย 2560

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ บริเวณโถงหน้าห้องรับรอง อันเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที การขอขมาลาโทษ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการวิชาการฯ โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการ ได้ให้โอวาทและอำนวยพรแก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th