ในรั้ว Unisearch

งานครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยพลังงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยพลังงาน ณ อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12 ในโอกาสนี้ สถาบันฯ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงานและบุคลากรของสถาบันฯ

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th