ในรั้ว Unisearch

งานครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ณ อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ ชั้น 19 ในโอกาสนี้ สมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาทรงเปิดห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวรและห้องพระพุทธชินสีห์ จากนั้นคณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และจัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้มีอุปการคุณและการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th