ในรั้ว Unisearch

งานครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนา ITD

ผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม รองกรรมการผู้อำนวยการ ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง รองกรรมการผู้อำนวยการ และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ITD) ณ ห้องประชุมสถาบัน ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ในโอกาสนี้ สถาบันฯ ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัยเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงาน

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th