ในรั้ว Unisearch

ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ผู้บริหารของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการวิชาการฯ ร่วมการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2560 ของอาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกรณีเกิดอัคคีภัย รวมถึงขั้นตอน เส้นทางในการหนีอัคคีภัยเพื่อให้การหนีอัคคีภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย ไม่ตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสามารถดำเนินการควบคุมเพื่อระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นได้เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th