ในรั้ว Unisearch

งานครบรอบการสถาปนา 104 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 104 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยทางคณะฯ ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทานและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จากนั้นได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบประชาคม พร้อมทั้งพิธีมอบรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” และรางวัล “กิจกรรมพัฒนางาน” ประจำปี 2560

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th