ในรั้ว Unisearch

งานครบรอบการสถาปนา 45 ปี คณะนิติศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปีแห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ณ อาคารเทพทวาราวดี ในโอกาสนี้คณะนิติศาสตร์ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล จากนั้น ได้จัดกิจกรรมปาฐกถาประยูร กาญจนดุล ครั้งที่ 9 เรื่อง “พัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th