ในรั้ว Unisearch

การประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9

รองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9

พิธีเปิดห้องสมุด สำนักงานวิทยทรัพยากร สาขาเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

ผู้บริหารของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม รองกรรมการผู้อำนวยการ และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดี

งานครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

งานครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์

งานครบรอบ 31 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการฯ ในวาระครบรอบ 31 ปี


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th