ในรั้ว Unisearch

งานครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ณ อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ ชั้น 19

งานครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ณ อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9

งานครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยพลังงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยพลังงาน ณ อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร วันปีใหม่ไทย 2560

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ บริเวณโถงหน้าห้องรับรอง อันเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา

ศูนย์บริการวิชาการฯ บริจาคข้าวสาร

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขานรับนโยบายรัฐ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ด้วยการอุดหนุนซื้อข้าวจากชาวนาผู้ประสบปัญหาจากจังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และนครราชสีมา


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th