บริการของเรา

บริการของเรา

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการวิชาการและงานวิจัยแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้

งานแผน นโยบายและยุทธศาสตร์

 • สาขาการศึกษา
 • สาขาอุตสาหกรรม
 • สาขาการเกษตรและพัฒนาชนบท
 • สาขาเบ็ดเตล็ด ด้านพัฒนาองค์กร ด้านวางแผนธุรกิจ ด้านกฏหมาย และด้านการบริหารจัดการภาครัฐ

งานการตลาดและการเงิน

 • สาขาการเงิน
 • สาขาการท่องเที่ยว
 • สาขาประชากร ด้านการวิจัยและประเมินผล

งานไอทีและโลจิสติกส์

 • สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาคมนาคมขนส่ง

งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

 • สาขาสิ่งแวดล้อม
 • สาขาพลังงาน
 • สาขาสาธารณสุข

งานออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

 • สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง
 • สาขาพัฒนาเมือง

อื่น ๆ

 • งานคลัสเตอร์วิจัยและโครงการพิเศษ
  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยภายใต้คลัสเตอร์วิจัยต่าง ๆ ในการกำกับดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาให้เกิดเครือข่ายด้านการวิจัยที่เข้มแข็ง
 • งานคลินิกวิจัยและเผยแพร่วิชาการ
  การให้บริการตรวจภาษา manuscript และผลงานวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษา เพื่อสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • งานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและต่างประเทศ
  การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดผลงานวิจัยเชิงประจักษ์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น

 

โครงการพิเศษ

 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน
  หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง ถือกำเนิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยน้อมนำพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงทุ่มเทและเสียสละพระวรกายในอันที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเป็นบทเรียน ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงของประเทศที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนสืบไป
 • Nonthaburi Project
  โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาต่างประเทศให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน อีกทั้งพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านภาษาให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดภาษา ทั้งการพูด การฟัง ได้อย่างถูกต้องและสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th