โครงการพิเศษ

โครงการพิเศษ

  • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน
    หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง ถือกำเนิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยน้อมนำพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงทุ่มเทและเสียสละพระวรกายในอันที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเป็นบทเรียน ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงของประเทศที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนสืบไป
  • Nonthaburi Project
    โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาต่างประเทศให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน อีกทั้งพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านภาษาให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดภาษา ทั้งการพูด การฟัง ได้อย่างถูกต้องและสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th