โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศในจังหวัดนนทบุรี

โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี

1. หลักการและเหตุผล

จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศคือภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมปลาย จึงมอบให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำโครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง มีสำเนียงในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟัง มีความสามารถสื่อสารได้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดหาครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ และจัดหาครูสอนวิชาภาษาจีน ทั้งนี้ เป็นโครงการที่จัดทำสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 เป็นต้นมา พร้อมทั้งต้องบริหารจัดการด้านการอบรมเพื่อพัฒนาครูชาวต่างประเทศให้สอนอย่างมีประสิทธิภาพภาคการศึกษาละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย ตลอดจนจัดหาผู้นิเทศการสอนในชั้นเรียนและนิเทศทั่วไปเพื่อติดตามและเยี่ยมเยียนครูที่สอน และสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างครูไทยและครูชาวต่างประเทศ ในขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษและทำหน้าที่ประสานงานโครงการได้มีโอกาสไปเพิ่มพูนทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ และได้ให้โอกาสนักเรียนที่เรียนดี เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อโรงเรียนได้มีโอกาสไปเรียนภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศเช่นเดียวกัน

2.  วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาครูชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) และภาษาจีนให้กับนักเรียนในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีและสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รวม 61 โรงเรียน

3.  ขอบเขตการดำเนินงาน

3.1  รับสมัครครูชาวต่างประเทศ สอนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาจีน
3.2  คัดเลือกครูชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) และวิชาวิทยาศาสตร์ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)   
3.3  ดำเนินการให้ครูที่ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรภาษา วัฒนธรรมไทย และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เข้ารับการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับไม่ต่ำกว่าเขตพื้นที่การศึกษา
3.4  นิเทศ ติดตาม กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอน ตลอด 9 เดือน
3.5  ดำเนินการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) พร้อมดำเนินการเรื่องประกันสังคม
3.6  จัดหาครูชาวต่างประเทศสอนทดแทน กรณีครูต่างประเทศลาออกหรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้หยุดการสอนหรือป่วย
3.7  ประเมินผลการดำเนินโครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาต่างประเทศ

4.  คณะกรรมการบริหารโครงการ

4.1  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการ
4.2  ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์        ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ
4.3  รองศาสตราจารย์ เพียงใจ ศุขโรจน์              ผู้อำนวยการโครงการ และรองประธานฯ
4.4  รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร  ม้าคนอง           ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และรองประธาน
4.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  สุดรุ่ง         กรรมการ
4.6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอบกุล พฤกษะวัน         กรรมการและเลขานุการ
4.7  นางนงลักษณ์ สิงหเสมานนท์                     ผู้ช่วยเลขานุการ

5.  การประเมินโครงการ

5.1 ประเมินความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองต่อการดำเนินโครงการ
5.2 วิเคราะห์ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน

6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 นักเรียนในจังหวัดนนทบุรี มีความสามารถในทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นอย่างดี
6.2 ครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษที่ไปเพิ่มพูนความรู้การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการสอนในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th